Ansvarsrapport

GRI index

Hansel rapporterar i enlighet med det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative GRI G4 som uppdaterades år 2013. Hansel rapporterar enligt GRI:s nivå ”Core”. I tabellen nedan presenteras det grundläggande innehållet i rapporten samt länkar till materialet ifråga. Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det tillsammans med en förklaring i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Standardupplysningar Tilläggsuppgifter Oberoende bestyrkning
Strategi och analys
G4-1 Uttalande av verkställande direktör
Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn
G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor
G4-6 Länder där organisationen är verksam
G4-7 Ägarstruktur och företagsform
G4-8 Marknader där organisationen är verksam
G4-9 Organisationens storlek
G4-10 Medarbetardata
G4-11 Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal
G4-12 Organisationens leverantörskedja
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Inga förändringar
G4-14 Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen
G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som organisationen omfattas av/stödjer
G4-16 Medlemskap i organisationer och sammanslutningar
Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker
G4-17 Organisationsstruktur inkl. redogörelse för enheter som ingår Hansel är inte en koncern
G4-18 Förklaring av processen för definition av rapportens innehåll och för var påverkan sker, samt hur rapporteringsprinciperna har implementerats
G4-19 Samtliga identifierade väsentliga aspekter
G4-20 Huruvida påverkan sker inom organisationen för varje identifierad aspekt Berör hela Hansel
G4-21 Huruvida påverkan sker utanför organisationen för varje identifierad aspekt
G4-22 Effekten av och orsaken till omräkning av data/information Inga förändringar
G4-23 Signifikanta förändringar vad gäller omfattning av och gränsdragning för aspekterna Inga förändringar
Intressentengagemang
G4-24 Intressentgrupper
G4-25 Identifiering och urval av intressenter
G4-26 Formerna för intressentengagemang
G4-27 Väsentliga frågor som rests av respektive intressentgrupp i dialogen
Redovisningsprofil
G4-28 Redovisningsperiod
G4-29 Senaste redovisningen
G4-30 Redovisningscykel
G4-31 Kontaktpersoner för rapporten
G4-32 Val av rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och referens till extern granskning
G4-33 Policy och rutiner för extern granskning
Styrning
G4-34 Organisationens bolagsstyrning
G4-36 Ansvarspersoner
Etik och integritet
G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etiska policys
  extern inverkan
  intern inverkan
  ledningssystem
  indikator

 

 

Väsentliga aspekter DMA och upplysningar Bortlämnade helheter Oberoende bestyrkning Rapporteringens begränsningar utanför Hansel G4-21
Ekonomisk påverkan
Indirekt ekonomisk påverkan
 
 Målsättningen med Hansels verksamhet är att åstadkomma besparingar

 Styrning av ansvarsfullheten

 Uppskattning av besparingar

 Hansels verkamhetsmodell, G4-EC8

Statsförvaltningen
Inköpsprocedurer
 
 Helheter som påverkar inköpsprocedurerna

 Hänsyn till ansvarsfullhet i upphandlingsprocessen

 Jämlikt behandlande av leverantörer

 Ramavtal, där regionala aspekter är tagna i beaktande, G4-EC9

 Andel av SMF i ramavtalen

Indikatorn är rapporterad för ramavtalen och dess inverkan berör statsförvaltningen och avtalsleverantörer. Ett procenttal beträffande upphandlingsbudgeten för indikatorn G4-EC9 har inte rapporterats eftersom Hansel inte följer med sina kunders upphandlingsbudgeter. Istället rapporteras en procentandel av ramavtal där regionala aspekter har tagits i beaktande. Aspekten är rapporterad för ramavtalen och dess inverkan berör statsförvaltningen och avtalsleverantörer.
Miljöpåverkan
Produkter och tjänster
 
 Ansvarsfullhet är en del av bolagets strategi

 Trender som påverkar verksamheten

 Miljöaspekter i tjänster och produkter

 En lämplig indikator för Hansels verksamhet är andelen upphandlingar som gjorts via ramavtal med Hansels miljömärke

Indikatorn G4-EN27 har ersatts, eftersom Hansel inte producerar de tjänster och varor som upphandlas via ramavtalen. Avtalsleverantörer
Social påverkan
Anställning
 
 Hansels jämlikhetsplan

 Enkät om arbetstillfredställelse och Utvärdering av chefsverksamheten

 Personalomsättning, G4-LA1

Kompetensutveckling
 
 Strategin betonar utvecklandet av personalens kompetens

 Utbildningstimmar, G4-LA9

 Program för kompetensutvecklande, G4-LA10

G4-LA10 b har inte rapporterats. Indikatorn är inte relevant för Hansel, eftersom uppsägningar inte gjorts.
Antikorruption
  
 Etiska riktlinjer som är godkända av styrelsen

 Inga korruptionsfall

 Skolning av etiska riktlinjer, G4-SO4

Avtalsleverantörer

Statsförvaltningen

Märkning av produkter och tjänster
  
 Hansels strategiska målsättning är att ha en stark roll i utvecklandet av statens upphandlingsverksamhet

 Kundtillfredsställelse

 Resultaten av kundtillfredsställelseundersökningen, G4-PR5

Statsförvaltningen
Leverantörssamarbete:

– Miljöbedömning
– Värdering av de samhälleliga effekterna
 

 Beaktande av miljöaspekter

 Nya leverantörers miljöutredningar, G4-EN32

 Riskanalys av socialt ansvar

 Ekonomiskt ansvar i ramavtal

 Bedömning av nya leverantörers samhälleliga aspekter, G4-S09

Procentandelen kan inte anges, eftersom utredningen har varit frivillig. För leverantörskedjan sträcker sig utredningarna till avtalskedjan, men inte till underleverantörer.