Ansvarsrapport

Oberoende bestyrkanderapport

Till ledningen för Hansel Ab

På begäran av ledningen för Hansel Ab (nedan Hansel) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet på hållbarhetsinformationen (nedan hållbarhetsinformationen) i Hansels årsberättelse för rapporteringsperioden 1.1–31.12.2014. De delar av rapporten som varit föremål för verifieringen är nämnda i Global Reporting Initiative (GRI) indexet.

Ledningen för Hansel ansvarar för de presenterade uppgifterna och utlåtandena angående hållbar utveckling samt för upprättandet och presentationen av dessa i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 4.0 -riktlinjer enligt GRI G4 core-nivå.

Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag som ger begränsad säkerhet och att utifrån detta arbete uttala en slutsats om den hållbarhetsinformation som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden (ISAE 3000) ”Assurance engagements other than audits or review of historical financial information” utfärdad av The International Auditing and Assurance Standards Board. Vad gäller vårt arbete, rapporten eller våra slutsatser ansvarar vi inte för någon annan instans än för Hansel.

Uppdragets begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begränsningar som hänför sig till hållbarhets-informationens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas. Hållbarhets-informationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som Hansel gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen av uppgifterna. Vår bestyrkanderapport är inte avsedd att användas för att bedöma Hansels prestation i att leva upp till de hållbarhetsrelaterade principer som bolaget självt fastställt. För att bedöma Hansels finansiella ställning och verksamhets-resultat hänvisas till Hansels reviderade bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014.

I uppdraget genomförda åtgärder och dragna slutsatser

Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet att ge begränsad säkerhet om huruvida informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag till sina väsentliga delar presenteras i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 4.0 -riktlinjer. Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av informationen angående hållbar utveckling samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I ett uppdrag som ger begränsad säkerhet är de ovannämnda metoderna för inhämtning av bevis mindre omfattande än i ett uppdrag som ger rimlig säkerhet, vilket leder till att det ger en lägre säkerhet.

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Intervjuat två representanter för ledningen för att förstärka vår förståelse av sambandet mellan Hansels hållbarhetsredovisning, affärsstrategi samt funktioner, och av de fastställda målsättningarna för hållbar utveckling,
  • Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer G-4 riktlinjernas innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de kvalitetsprinciper som gäller rapportering,
  • Gått igenom de presenterade hålbarhetsrelaterade uppgifterna och påståendena som varit föremål för bestyrkandeuppdraget, samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av beräkningsgränserna,
  • Med hjälp av stickprov från Hansels datasystem och med hjälp av erhållen numerisk originaldata testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt,
  • Bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration som används vid kontoret för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling,
  • Jämfört data som presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning med riktlinjer, lednings- och rapporteringssystem samt dokumentation som ligger till grund för dessa uppgifter.

Slutsats

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte framkommit några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta att informationen som varit föremål för detta bestyrkande-uppdrag inte i allt väsentligt vore presenterad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 4.0. core-nivå.

Helsingfors, den 14 april 2015

KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
CGR, OFR

Nathalie Clément
Senior Manager, Advisory