Ansvarsrapport

Organisation

Hansels styrelse väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalens representant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget. Styrelsen består av två kvinnor och tre män. I sitt beslutsfattande följer Hansel Finlands aktiebolagslag och Hansels bolagsordning.

Styrningen av ansvarsfullheten följs upp som en del av bolagets strategiska ledning. Styrelsen behandlar utkastet till ansvarsrapport och ger sina synpunkter på det. Styrelsen har inte utsett några ledamöter som särskilt ska sätta sig in i samhällsansvaret och styrelsens arvoden är inte bundna till resultaten av arbetet med samhällsansvar.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på förslag av verkställande direktören. Ledningsgruppen består inklusive verkställande direktören av fem personer: två män och tre kvinnor.

Hansels organisation

organisaatio_mobiili_sv

Avdelningen hantering av ramavtal ansvarar för bolagets ramavtal och är indelad i tre upphandlingssektorer: upphandling inom dataadministration, upphandling av tjänster för förvaltningen och upphandling av material och tekniska tjänster. Avdelningens medarbetare består av experter inom olika sektorer och konkurrensutsättningskonsulter.

Avdelningen för hantering av kund- och intressentrelationer ansvarar för främjande av bolagets försäljning, marknadskommunikation och kundservice. Avdelningen för juridiska ärenden och konkurrensutsättningar erbjuder Hansels och statsförvaltningens kunder experttjänster inom upphandlingar i anslutning till genomförande av konkurrensutsättningar samt juridiska experttjänster.

Bolaget har även en stödgrupp för förenklade upphandlingar vars mål är att hjälpa kunderna att genomföra förenklade upphandlingar.

Avdelningen för ekonomi och administration består av ekonomiadministration, kommunikation och personaladministration. Avdelningen ansvarar för den externa och interna redovisningen samt ansvarsrapporteringen.

Kommunikation ansvarar för bolagets interna och externa informationsverksamhet, personaladministration för rekrytering och kompetensutveckling. Dataadministrationen ansvarar för IT-systemens utveckling och underhåll.

Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet utomlands.