Ansvarsrapport

Kund- och leverantörsnöjdhet

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten. Med hjälp av omfattande enkätundersökningar som utförs cirka en gång om året samlar man in återkoppling från kunderna och leverantörerna.

Den senaste leverantörsnöjdhetsundersökningen gjordes i juni 2014 och den senaste kundnöjdhetsundersökningen i januari 2015. Resultaten gås igenom i bolagets ledningsgrupp och används i planeringen av utvecklingsåtgärder tillsammans med personalen.

Kunderna är nöjda med Hansels tjänster

Enligt kundnöjdhetsundersökningen har Hansel lyckats med att utveckla sin verksamhet på ett positivt sätt. Graden av nöjdhet bland Hansels kunder var 3,87 på en skala mellan 1 och 5 (3,84 år 2014).

Kunderna gav högst betyg beträffande kunskaperna om upphandlingslagen och konkurrensutsättningar. Dessutom fick Hansels medarbetares serviceinställning och kontaktpersonernas agerande samt bolagets kommunikation höga betyg i undersökningen.

En förbättringspunkt som Hansel kan inverka på var enligt kunderna kännedomen om föremålet för upphandling och kundernas behov.

Kundenkäten besvarades av sammanlagt 327 kunder och det kom in svar från samtliga förvaltningsområden. Flest svar kom in från försvarsministeriets, arbets- och näringsministeriets samt inrikesministeriets förvaltningsområden.

Avtalsleverantörerna uppskattar objektiviteten i Hansels verksamhet

En enkät riktad till avtalsleverantörer genomfördes i juni 2014 och besvarades av 421 av avtalsleverantörernas kontaktpersoner. Leverantörernas grad av nöjdhet var 3,88 på en skala mellan 1 och 5.

I enkäten gav leverantörerna högst betyg till kunskaperna om upphandlingslagen och upphandlingsförfarandena, kontaktpersonernas agerande och Hansels kommunikation. Avtalsleverantörerna gav även höga betyg till objektiviteten i Hansels verksamhet. Lägsta betyg fick kunskapen om föremålet för upphandling och smidigheten i upphandlingsprocessen.

60 procent av de svarande var företrädare för storbolag, medan 40 procent var kontaktpersoner på små och medelstora företag. Det var inga betydande skillnader mellan storbolagens och de små och medelstora företagens grad av nöjdhet.

kokonaisuustyytyvaisyys_fi
kokonaisuustyytyvaisyys_fi

Automatisk insamling av återkoppling

Utöver de omfattande enkätundersökningarna har vi under 2014 infört en verksamhetsmodell som går ut på att vi samlar in återkoppling från kunder och leverantörer efter varje upphandlingsprojekt och rådgivningsprojekt.

Enkäterna skickas i första hand ut till alla instanser som deltagit i projekten. Målet är att samla in återkoppling från processerna för att utveckla det samarbete vi bedriver med våra intressegrupper.

Vi samlar även in återkoppling om kundernas tillfredsställelse med ramavtalen innan avtalsperioden löper ut, så att vi kan ta hänsyn till eventuella önskemål om förbättringar i kommande ramavtal.