Ansvarsrapport

Analys av intressegrupper

Viktiga intressegrupper för Hansel är kunderna, leverantörerna, ägaren och arbetstagarna. Bolaget har även ett stort antal andra intressegrupper, exempelvis lagstiftaren som ansvarar för upphandlingslagstiftningen, medborgarorganisationer, branschorganisationer och medier.

I början av år 2013 utfördes inom bolaget en analys av intressegrupperna, i vilken man gick igenom alla befintliga intressegrupper och klassificerade dem samt utvärderade deras interaktion med samt förväntningar på Hansel.

Intressegruppsanalys av viktiga intressegrupper som man regelbundet samarbetar med

Intressegrupp Förväntningar och behov Effekter på intressegrupperna Lednings- och samarbetssätt
Kundrelationer
Upphandlingsenheterna Högklassiga och förmånliga verksamhetsmodeller för anskaffningar som är så lätthanterliga som möjligt samt tar hänsyn till kundens behov och är juridiskt hållbara. Stöd vid genomförande av egna upphandlingar. Inbesparingar för statsförvaltningens upphandlingsenheter och minskning av upphandlingsväsendets arbetsmängd. Hänsyn till hållbara val vid statsförvaltningens upphandlingar. Verksamheten grundar sig på en kundplan som görs varje år där man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Ansvarspersoner: kunddirektören, kundcheferna
Producenter av koncernservice Hansel förväntas stödja servicecentralernas verksamhet med sina ramavtal och med sina juridiska kunskaper och kunskaper inom upphandlingar. Inbesparingar för statsförvaltningens upphandlingsenheter och minskning av upphandlingsväsendets arbetsmängd. Hänsyn till hållbara val i statsförvaltningens upphandlingar. Producenterna av koncernservice ses som vägledare för statsförvaltningens upphandlingar inom den service- och produktkategori som de har ansvar för. Bolaget strävar efter att utveckla sitt eget utbud av lösningar och ge bättre stöd åt servicecentralernas verksamhet. Ansvarspersoner: kunddirektören, sektorcheferna
Leverantörsrelationer
Ramavtalsleverantörer Framgångsrika affärer med statsförvaltningens organisationer. Kvalificerade upphandlingar samt icke-diskriminerande och jämlik behandling. Stora försäljningsvolymer för avtalsleverantörer som är framgångsrika i upphandlingar. Jämlik och icke-diskriminerande behandling av leverantörer. Krav som gynnar hållbara val. Leverantörssamarbetet sker enligt en handlingsplan som upprättas årligen. Ansvarspersoner: affärsområdeschefen, branschcheferna
Internarelationer
Ägaren En väl ledd, ansvarsfull organisation, som sparar pengar för statens upphandlingsväsende. Besparingar för staten genom ökad produktivitet i upphandlingarna och besparingar genom minskade upphandlingsutgifter. En juridiskt hållbar upphandlingsverksamhet för staten. Bolaget framför aktivt sina synpunkter på utvecklandet av statens upphandlingsverksamhet och möjliga utvecklings- och inbesparingsmål. Ansvarsperson: verkställande direktören
Bolagetsanställda En säker, belönande arbetsplats. Möjligheter att utvecklas och utveckla. En arbetsgivare som agerar långsiktigt och ansvarsfullt och som förutom ekonomisk kompensation även erbjuder en trevlig arbetsmiljö samt möjligheter att påverka betydande projekt på riksnivå. Personalförvaltningens program. Ansvarsperson: ekonomidirektören, personalchefen
Relationer till andra intressegrupper
Lagstiftaren Presentera upphandlingsenhetens synpunkter i avsikt att utveckla lagstiftningen. En kunnig och professionell organisation, som kan dela med sig av praktiska erfarenheter av offentliga upphandlingar och av lagstiftningen som styr dessa upphandlingar. Bolaget kommer aktivt med utvecklingsförslag, deltar i arbetsgrupper och anordnar informationstillfällen. Ansvarsperson: direktören för juridiska ärenden
Övrig statsförvaltning Presentation av upphandlingsenhetens och upphandlingsenheterna för samordnade upphandlingars synpunkter. Varierar beroende på instans. Deltar i en aktiv dialog. Regelbundna möten med ledningen för samarbetspartner och ansvarspersoner.
Branschorganisationer Dialog för att utveckla avtalsvillkoren. Effektivisering av verksamheten och ett utökat inflytande: En centraliserad och effektiv kanal för intressebevakning för branschorganisationer beträffande statsförvaltningens upphandling. Upprätthållande av samarbetet: regelbundna möten, representanter för branschorganisationer med i upphandlingsprojekt. Ansvarspersoner: branschcheferna
Medborgarorganisationer Främjande av ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Effektivisering av verksamheten och ett utökat inflytande: en centraliserad och effektiv kanal för intressebevakning för att främja hållbara val i statsförvaltningens upphandlingar. Skapa ett fungerande samarbete och dela information. Utnyttjande av expertis i organisationerna vid upphandlingar av ramavtal. Ansvarig part: ansvarsgruppen
Medier Information och nyheter om statsförvaltningens anskaffningar och upphandlingsverksamhet. Effektivisering av verksamheten: en centraliserad, professionell och effektiv instans som ger centraliserad och tillförlitlig information om statsförvaltningens upphandlingar och upphandlingsväsendet. Svara på medias behov genom aktiv service. Ansvarsperson: kommunikationschefen