Ansvarsrapport

Externa arbetsgrupper

Hansels representanter medverkar regelbundet som experter i arbetsgrupper, vars mål bland annat är att utveckla det nationella upphandlingsväsendet, öka ansvarsfullheten och ta hänsyn till informationssäkerheten vid upphandlingarna.

De viktigaste arbetsgrupperna som Hansel deltog i under 2014

Arbetsgrupp Arbetsgruppen inrättad av Mål
Hama-projektet Statskontoret Digitalisera processen från projekt till betalning och vidareutveckla automatiseringen
Hanko-projektet Finansministeriet Utveckla statens upphandlingsväsende
Senatfastigheter och Hansels styr- och samarbetsgrupper Finansministeriet Utveckling av samarbetet mellan Senatfastigheter och Hansel
Arbetsgrupp för säkra ICT-upphandlingar Arbetsgrupp sammankallad av Hansel Att ge stöd vid planering av upphandlingar av service och lösningar som används allmänt samt stöd till genomförandet inom statskoncernen. Huvudfokus för granskningen är ICT-upphandlingar samt särskilda krav från försvars- och säkerhetsklustret. Sammanträder 2–3 gånger per år.
Upphandlingsforum LOGY Påverka utvecklingen av kunskaperna om upphandlingar i Finland och främja medlemmarnas konkurrenskraft.
Uppföljningsgrupp för uppföljning av statens elupphandling Finansministeriet Uppföljning av statens elupphandling
Delegationen för statens upphandlingsväsende Finansministeriet Främja växelverkan mellan de statliga upphandlingsenheterna och följa upp genomförandet av statens upphandlingsstrategi.
Miljömärkningsnämnden Arbets- och näringsministeriet, Motiva Främjar de nordiska och europeiska miljömärkenas – Svanen och EU-blomman – verksamhet i Finland. Hansels verksamhet i gruppen upphörde 2014.
Styrgrupp för policyer för offentliga upphandlingar av finska nationella träbaserade produkter Arbets- och näringsministeriet Att styra policyutvecklingen som expertgrupp
Arbetsgruppen för elupphandling Finansministeriet Samordnar projekt i anslutning till digitaliseringen av upphandlingarna i Finland.
De största köparna Tekes Främjar särskilt inträdet på marknaden för produkter och tjänster från små och medelstora företag samt förbättrar produktiviteten och effektiviteten hos offentliga tjänster.
Arbetsgrupp som diskuterar förnyelsen av JIT-villkoren JUHTA-/JHS-sektionen Förnyelse av de allmänna avtalsvillkoren. Gruppens verksamhet upphörde 2014.
JYSE-utvecklingsgruppen Finansministeriet Förnyelse av de allmänna avtalsvillkoren. Gruppens verksamhet upphörde 2014.
Styrgrupp för rådgivningstjänst för hållbara upphandlingar Motiva Främjande av hållbara upphandlingar i samhället
VISO-projektet Aalto-universitet Visualisering av upphandlingsavtal. Projektet slutfördes i november 2014.
Klubb för utvecklande av innovativa offentliga upphandlingar VTT Främjande av innovativa offentliga upphandlingar i samhället
Styrgruppen för innovativa offentliga cleantech-projekt Finlands miljöcentral Målet med projektet är att främja genomförandet innovativa cleantech-projekt i Finland. Styrgruppen sammanträder några gånger om året.
Styrgruppen för förnyelsen av upphandlingslagen Arbets- och näringsministeriet Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen
Beredningsgruppen för förnyelsen av upphandlingslagen Arbets- och näringsministeriet Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen
Valtoris och Hansels styrgrupp Hansels och Valtoris arbetsgrupp Främjande av samverkan mellan Valtori och Hansel. Sammanträder cirka fem gånger per år.
Palkeet-styrgruppen Hansels och Palkeets arbetsgrupp Utveckla och följa upp samverkan mellan Palkeet och Hansel. Sammanträder ett par gånger per år.
VAHTI: Tekniska sektionen Finansministeriet De centrala riktlinjerna för informationssäkerhetsärenden med särskilt fokus på offentliga upphandlingar

Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens upphandlingsväsende och utvecklandet av den.