Ansvarsrapport

Samarbetet intensifieras inom statskoncernen

Organisationerna som är verksamma inom statskoncernen utvecklar systematiskt sitt samarbete. Som en del av det utvecklingsarbetet har man bildat servicecentralernas samarbetsnätverk, som håller regelbundna möten som representanter från ledningen för Statskontoret, Centralen för förvaltningsutveckling (HAUS), Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Hansel, Senatsfastigheter samt Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori deltar i.

Målet med samarbetet är framför allt att göra staten mer prestationsduglig. Genom att utöka samarbetet ser man till att man inte utför överlappande arbete inom statskoncernen och man kan samtidigt identifiera nya samarbetsformer. De övergripande fördelarna för staten är av central betydelse. Via samarbetet vill man erbjuda så tydliga och välfungerande tjänster som möjligt till kunderna på ett och samma ställe.

Genom samarbete kan man även göra det lättare för nya aktörer, som Valtori, som påbörjade sin verksamhet i mars 2014, att utveckla sin verksamhet. Valtori tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster åt statsförvaltningen och drar i sina egna uppgifter nytta av Hansels ramavtal och upphandlingsexpertis. Hansel drar å sin sida ofta nytta av servicecentralernas substanskompetens i kundarbetsgrupperna under den förberedande perioden inför ramavtalen.

Utöver samarbetsnätverket för servicecentralernas ledning bildades ett nätverk bestående av yrkesverksamma inom kommunikation inom statskoncernen i december 2014. På den första nätverksträffen som anordnades på Hansel deltog ett tjugotal kommunikationsansvariga personer från statliga organisationer. Målet med kommunikationsnätverket är att effektivisera samarbetet inom i synnerhet kommunikation i form av ett samarbete mellan instanser som ingår i statskoncernen och erbjuda ett forum där man kan behandla gemensamma ärenden.