Ansvarsrapport

Green Office

green_officeHansel har sedan år 2009 varit ett Green Office-kontor och ingår i Green Office-nätverket i Finland, som består av cirka 180 organisationer. Green Office är ett miljöprogram utvecklat av WWF Finland, som har som mål att bland annat minska företagens miljöbelastning.

Hållbar utveckling uppmärksammas i Hansels interna verksamhet och vi följer regelbundet upp siffrorna för el- och pappersförbrukning, resor samt anskaffning av utrustning och möbler. Vid uträkningen har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats till den utökade affärsverksamheten eller det ökade antalet anställda.

Huvudparten av verksamhetens miljöpåverkan sker i form av resor, energiförbrukning i verksamhetens lokaler och anskaffning av kontorsutrustning. Kontorsutrustningen och en del av möblerna förnyades under 2014. Eftersom utsläppen orsakade av vår egen verksamhet är små på grund av verksamhetens art ger anskaffningen av utrustning och möbler ett tydligt avtryck i utsläppsstatistiken för 2014.

Miljöeffekter av den egna verksamheten

2014 2013 2012 2011 2010
Direkta effekter, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,74 0,75 0,78 0,97 1,03
Vägtrafik enligt bränsleförbrukning* 46,75 42,43 46,93 35,04 45,60
Utsläpp motsvarande kilometerersättningar betalda av bolaget 0,23 0,32 0,52 0,36 0,56
Annan trafik (taxi) 1,15 0,98 1,21 1,08 3,18
Flygtrafik enligt personkilometer 38,84 24,12 42,41 33,12 35,05
Båttrafik enligt personkilometer 1,27 3,41 0,00 1,03 0,46
Tågtrafik 0,08 0,10 0,11 0,23 0,00
Elförbrukning** 15,04 12,97 11,19 9,88
Direkta effekter, totalt 104,10 85,08 103,15 81,71 85,88
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning***
Mobiltelefoner 1,87 0,70 0,56 0,72 0,46
Bärbara datorer 13,07 0,17 0,86 1,54 9,75
Stationära datorer 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70
LCD-skärmar 28,83 0,23 1,14 1,59 14,53
Multifunktionsapparater 0,00 0,00 0,00 1,89 0,41
Inredning 13,37 0,42 0,89 4,78 0,00
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning och inredning sammanlagt 57,14 1,52 3,45 10,52 29,85
Totalt 161,24 86,60 106,60 92,23 115,73
*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.
**Sedan början av 2011 kommer minst 30 % av elen från förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut.
***Utsläppen orsakade av inköp av kontorsutrustning har följts upp sedan år 2010. Utsläppen har beräknats utifrån förbrukningen under hela utrustningens livscykel.

Praktisk information och aktivitet

Miljöutbildning har hållits för Hansels personal och man publicerar regelbundet miljöråd på intranätet. Inom företaget används videokonferensteknik i syfte att delvis ersätta resande.

Personalen uppmuntras att använda kollektiva färdmedel genom att de erbjuds SAD:s arbetsresesedlar. Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 140 g CO2/km.

Hansel använder när det är möjligt och ändamålsenligt alltid de avtal som man upphandlat i sina egna anskaffningar. Bolagets eget marknadsföringsmaterial är till största delen i elektronisk form.

I och med Green Office-projektet har man i kontorets småskaliga upphandlingar övergått till lösningar som belastar miljön mindre. På Hansels kontor man bland annat infört heltäckande avfallssortering i enlighet med Green Office-anvisningarna.

Under 2014 översteg Hansels elförbrukning målet för förnybara energikällor i statsrådets principbeslut.