Ansvarsrapport

Hansel Akademin

I Hansels strategi har man ett starkt fokus på att utveckla kompetensen. Ett flerårigt utvecklingsprogram för utökad kompetens har startats inom bolaget, Hansel-Akademin, i syfte att öka förståelsen för den aktuella situationen och de framtida utmaningarna för upphandlingsväsendet.

Hansel-Akademins fokusområde är ledning av upphandlingsprojekt. Utbildningsprogrammet är en stor satsning vars målsättning är förvalta och utöka vårt kompetenskapital.

De två första utbildningsdagarna hölls hösten 2014 och de riktade sig till hela personalen. Under dessa dagar gick man igenom aktuella trender inom upphandlingsväsendet samt verksamhetsprinciperna för och användningen av finansiella medel inom stadsförvaltningen.

I fortsättningen kommer utbildningsprogrammet att fördjupas till bland annat leverantörshantering, risker i upphandlingarna och upphandling av tjänster, som personer som är ansvariga för dessa uppgifter deltar i utbildning om.

Utbildad personal

Utöver Hansel-Akademin anordnas det intern utbildning om bland annat ansvarsfrågor och upphandlingslagen. Även rollspecifika utbildningar köps in från externa parter. Ett exempel på detta är den fortbildning i ICT-rättigheter och planering av smidiga metoder som hölls för jurister och konkurrensutsättningskonsulter hösten 2014.

Hansel är en expertorganisation, där 70,5 procent av bolagets personal har en högre eller lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen i botten. De vanligaste examina är högskoleexamen inom handel och juristutbildning.

Utbildning*

2014 2013 2012 2011 2010
Högre högskoleexamen, % 57,6 54,6 53,4 47,2 39,7
Lägre högskoleexamen, %** 2,6 1,3 2,8 5,7
Yrkeshögskoleexamen, % 10,3 10,7 12,3 14,3 24,1
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 19,2 22,7 21,9 21,4 25,9
Utan yrkesexamen, % 10,3 10,7 9,6 11,4 10,3
Utbildningsdagar, dag/person/år 5 4 5 5 5
Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år 1 298 789 1 064 952 1 304
*Fördelning enligt aktiva anställningsförhållanden.
**Tidigare år presenterat i yrkeshögskoleexamina.

År 2014 hade de anställda i chefsposition 8,3 utbildningsdagar (5,6 dagar år 2013) och övriga 4,6 utbildningsdagar (3,2 dagar år 2013). Kvinnorna hade 4,7 utbildningsdagar och männen 5,6 utbildningsdagar (år 2013 hade kvinnorna 3,6 och männen 3,4 utbildningsdagar).

Hansel ger även stöd till deltagande i externa, längre utbildningar, både ekonomiskt och genom flexibla arbetstider för att göra det möjligt att kombinera arbete och studier.

Personalens tillfredsställelse med möjligheterna att utveckla kompetensen genom utbildning och inlärning i arbetet som företaget erbjuder har enligt personalenkäten bibehållits på en hög nivå.

Nya anställda på Hansel skolas in i arbetet med hjälp av ett inskolningsprogram som varar i cirka två veckor, då de introduceras i bolagets alla viktiga funktioner. Under utbildningen går man även igenom bolagets etiska anvisningar och de centrala delarna som rör ansvarsfullhet. Man samlar in återkoppling från de nya arbetstagarna under ett återkopplingssamtal som hålls några månader efter att arbetet påbörjats.