Ansvarsrapport

En fungerande marknad och små och medelstora företag

Att säkerställa en fungerande marknad och ökad konkurrens är en viktig del av det ekonomiska ansvaret. Hansel strävar efter att alltid i möjligaste mån ta hänsyn till små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar i sina upphandlingar. Bolaget bedriver inom detta område samarbete med Företagarna i Finland.

Hansel har sammanlagt 383 avtalsleverantörer. Av dessa är 20 utländska leverantörer, varav det är minst ett utländskt företag i fyra grupperingar. Vi följer upp både de små och medelstora företagens andel av alla avtalsleverantörer och hur försäljningen via ramavtalen fördelar sig mellan små och medelstora företag och storbolag. Som definition på små och medelstora företag används Europeiska kommissionens definition2.

Andelen små och medelstora företag bland Hansels leverantörer var 43 procent år 2014. Siffran innefattar alla leverantörer som står i ett direkt avtalsförhållande med Hansel, underleverantörer är inte medräknade. I praktiken innebär detta att man gjorde anskaffningar från små och medelstora företag för över 91 miljoner euro genom Hansels avtal.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*

2014 2013 2012 2011 2010
Små och medelstora företag som avtalsleverantörer, antal 164 173 161 263 342
Andel SMF bland avtalsleverantörerna, % 43 46 46 64 71
Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF, milj. € 91,5 70,8 115,0 176,2 203,3
Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF andel, % 12,8 10,2 16,7 26,1 36,7

*2012 gjorde man en översyn över indelningsprinciperna för föreningar samt för kommun- och stadsägda bolag, som ingår i kategorin övriga. Dessutom korrigerades indelningen när det gäller vissa företag som ingår i internationella koncerner, som på grund av att de har en så liten verksamhet i Finland tidigare har räknats till de små och medelstora företagen.

Eftersom upphandlingsvolymerna för Hansels kunder ofta är stora kan små företag ibland ha svårt att hantera stora mängder beställningar. Man kan delta i Hansels upphandlingar på premissen att en del av inköpen sker via underleverantörer. Möjligheten att använda underleverantörer främjar små och medelstora företags möjligheter att delta i samordnade upphandlingar.

Hansel tillåter även grupperingar av företag i anbudstävlingar. Grupperingar kan ha lättare att hantera stora mängder beställningar, vilket gör det lättare för små och medelstora företag att bli avtalsleverantörer till staten.

Mängden anskaffningar från små och medelstora företag via ramavtal har minskat under de senaste åren. Nedgången beror bland annat på ramavtalet för elektricitet, som år 2011 blev bolagets största ramavtal räknat i euro, då man beslutade att centralisera statens anskaffning av elektricitet genom att göra en samordnad upphandling via Hansel. Avtalsleverantören av el är inte ett litet eller medelstort företag.

Man bör även notera att det inte finns några små och medelstora företag inom vissa branscher, som exempelvis reguljärflyg och leasingtjänster. Dessutom finns det avtal som måste göras på nationell nivå, exempelvis ramavtal för datakommunikation och telefontrafik.

Fördelning av upphandlingar

Ramavtalen bygger på upphandlingslagen. Leverantörer till ramavtalet väljs ut genom en anbudstävling, som exempelvis kan vara regional. Anbudstävlingarna genomförs i regel genom ett öppet förfarande i hela EU.

Kunderna gör ofta upphandlingar genom en förenklad upphandling inom ramavtalen. I dessa minitävlingar kan endast de leverantörer som valts ut till ramavtalet delta. I förenklade upphandlingar för exempelvis företagshälsovårds- eller tryckeritjänster kan utvalda leverantörer för det geografiska området eller produktgruppen delta under avtalsperioden för ramavtalet.

I alla Hansels upphandlingar tar man särskild hänsyn till sättet att genomföra upphandlingarna med tanke på en fungerande marknad och kundernas behov. I mån av möjlighet delar man upp upphandlingarna i mindre helheter, vilket gör det lättare för små och medelstora företag att delta. Små och medelstora företag har även möjlighet att delta i större upphandlingar i form av grupperingar.

Man kan emellertid inte rikta upphandlingar mot små och medelstora företag, utan den eller de anbudsgivare som kommit med det helhetsekonomiskt förmånligaste anbudet vinner upphandlingen oberoende av företagets storlek. Cirka tio procent av Hansels ramavtal har upphandlats regionalt.

Regionala aspekter har uppmärksammats i exempelvis ramavtalet för företagshälsovårdstjänster, som har delats in i över 60 geografiska områden. Målet är bland annat att främja tillgången på lokala hälsovårdstjänster. 25 avtalsleverantörer valdes ut till ramavtalet för företagshälsovårdstjänster.

Regionala perspektiv uppmärksammades även i ramavtalet för logi- och mötestjänster inom landet, som delades in i cirka 70 områden, så att man i största möjliga mån skulle kunna svara på kundernas behov av logi. Sammanlagt valdes cirka 90 avtalsleverantörer till ramavtalet för logi- och mötestjänster.

I ramavtalet för datorer ligger det på avtalsleverantörernas ansvar att se till att servicetjänsterna fungerar över hela landet. Det sker i praktiken med hjälp av ett omfattande regionalt nätverk av underleverantörer, vilket ger kunderna tillgång till nästan 140 serviceställen.

Upphandlingslagen förnyas

Europeiska unionens nya upphandlingsdirektiv godkändes i februari 2014. Hansels experter har deltagit intensivt i förberedelsearbetet inför förnyelsen av den nationella lagstiftningen, som har utförts efter godkännandet av upphandlingsdirektiven.

Hansels experter har deltagit i styr- och beredningsgrupper inom projektet samt i sekretariatets arbete. Finlands regering har som mål att komma med en proposition till riksdagen i frågan under 2015, och den nya upphandlingslagen bör träda i kraft i april 2016.

Lagreformen medför en total förnyelse av upphandlingslagstiftningen. De viktigaste förändringarna för Hansels del är ändringar i upphandlingsförfaranden och den praktiska upphandlingsprocessen samt de elektroniska upphandlingsförfarandena, upphandlingsenheterna inom samordnade upphandlingars ställning och preciseringar i anslutning till ramavtalen.

I och med lagreformen kommer man även att fästa större uppmärksamhet vid miljöperspektivet, det sociala perspektivet och innovationsperspektivet samt små och medelstora företags ställning.

2Antal anställda under 250 personer och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansräkning på högst 43 miljoner euro. Företagen måste dessutom uppfylla det så kallade oberoendekriteriet, enligt vilket ett stort företag inte får äga över 25 procent av företaget när det gäller små och medelstora företag.