Ansvarsrapport

Hänsyn till ansvarsaspekter i upphandlingsprocessen

Hansels mål är att vara en föregångare inom ansvarsfulla upphandlingar. Betydelsen av ansvarsfullhet och ansvarsfulla upphandlingar betonas bland annat i statsrådets principbeslut och statens upphandlingsstrategi.

Ramavtal är ett effektivt sätt att främja förankringen av statliga beslut i upphandlingar. Volymen på de samordnade upphandlingarna är betydande – under 2014 köpte staten in varor och tjänster via ramavtal till ett värde av 715 miljoner euro.

Tack vare de stora upphandlingsvolymerna kan Hansel skapa nya typer av tjänster och styra in produktutvecklingen i en mer miljövänlig riktning. Genom att uppmärksamma ansvarsaspekterna inom ramavtalen och exempelvis ställa upp miljökriterier för det objekt som är föremål för upphandling kan Hansel påverka utbudet på marknaden.

vastuullisuus vastuullisuus_mobiili

vastuullisuus_2

vastuullisuus_2_0_mobiili

vastuullisuus_2

Hansels upphandlingar genomförs på ett öppet och jämlikt sätt i enlighet med lagarna om offentlig upphandling. Ansvarsaspekterna uppmärksammas i planeringsskedet, under upphandlingen och under avtalsperioden.

Alla leverantörer av varor och tjänster har rätt att delta i de konkurrensutsättningar som Hansel ordnar via ett öppet förfarande, under förutsättning att minimikraven på leverantörens lämplighet som beskrivs i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran uppfylls.

Hänsyn till ansvarsaspekter i upphandlingsprocessen

Behovsprövning+

– Köpa, hyra eller laga
– Hänsyn till behoven hos särskilda grupper, tillgänglighet

Anbudsgivares lämplighet+

– Utredning av anbudsgivarens ekonomiska situation, underleverantörer och miljöfrämjande åtgärder som rör tjänsten
– Utredningar enligt lagen om beställaransvar

Tekniska specifikationer (produktens eller tjänstens egenskaper)+

– Kravspecifikation, t.ex. med hjälp av EU:s GPP toolkit, kriterierna för att få miljö-, energimärkning etc.
– Hänsyn till behoven hos särskilda grupper

Jämförelsekriterier+

– Extra egenskaper hos produkten eller tjänsten, där ansvarsfullheten framgår

Avtalsvillkor och kontroll av att de följs+

– Miljövänlig paketering av produkter, minskning av koldioxidutsläppen under transporter, garantivillkor, mottagande och återvinning av material som tas ur bruk etc.
– Att följa arbetsnormerna i ILO:s konventioner, främja sysselsättningsmöjligheterna, uppmärksamma aspekter inom etisk handel, frivillig ansvarsrapportering