Ansvarsrapport

Etiska anvisningar

Bolagets etiska anvisningar uppdaterades under 2014. Med hjälp av dessa lägger man grunden till Hansels medarbetares sätt att verka. Statsförvaltningens gemensamma värdegrund, som innefattar resultatbringande verksamhet, expertis, öppenhet och opartiskhet, är en viktig utgångspunkt för verksamheten. Man uppmärksammar dessutom jämlikhet och ansvarsfullhet.

Hansel bedriver ett mångsidigt samarbete med kunderna, näringslivet och övriga intressegrupper. Målet med samarbetet med intressegrupperna är att säkerställa att våra kunder har tillgång till bra avtalslösningar och att man bedriver en effektiv verksamhet tillsammans med avtalsleverantörerna.

Hansels verksamhets inverkan är betydande och detta förutsätter att vi har sunda verksamhetssätt. Med hjälp av heltäckande etiska anvisningar, som är väl förankrade i arbetsgemenskapen, strävar vi efter att säkerställa att intressegrupperna och leverantörerna behandlas på ett likvärdigt sätt.

Vid tillfällen av gästvänlighet och personlig uppvaktning följer vi den tjänstemannaetik och tillhörande principer som är allmänt vedertagna inom statsförvaltningen. Korruption och mutor är förbjudna.

Hansel ger inget ekonomiskt stöd till politiska partier eller grupperingar. Istället för julgåvor donerar Hansel årligen 1 000 euro till Barn- och ungdomssjukhuset. Vi ger inga andra gåvor.

Jävsbestämmelserna beaktas i företagets verksamhet

Jävsbestämmelserna i förvaltningslagen är inte direkt tillämpliga på Hansels verksamhet. Eftersom huvudparten av bolagets kunder följer förvaltningslagen förväntas även Hansel följa förvaltningslagens principer.

Inom verksamheten uppmärksammas i tillämpliga delar också rekommendationerna i rapporten från statens tjänstemannaetiska kommitté samt de statliga anvisningarna om jäv och intressekonflikter. Jäviga personer deltar inte i upphandlingar och använder inte sin beslutsrätt i hanteringen av avtalen. Jävsituationer behandlas från fall till fall och i enlighet med Hansels interna anvisningar.

Hansel följer även principen enligt vilken den anställde inte ska hantera ärenden för tidigare arbetsgivare eller dennes samarbetspartner eller konkurrenter direkt efter att ha påbörjat en ny anställning.

Det krävs tillstånd för eventuella sidoverksamheter, och detta beviljas av verkställande direktören. Bolaget har ett register över personalens sidoverksamheter och de anställda får inte ägna sig åt verksamheter som konkurrerar med affärsverksamheten.

Hansels experter föreläser på evenemang som anordnas av intressegrupper. Inom bolaget förhåller man sig positivt till att intressegrupperna kan dra nytta av experternas kunnande. För att få hålla föreläsningar och utbildningsdagar på intressegruppernas evenemang krävs tillstånd från chefen och det förs statistik över dessa.

Bolagets experter kan hamna i situationer då det finns tecken på eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen. Det kan exempelvis handla om prisöverenskommelser, uppdelning av marknaden eller missbruk av dominant ställning på marknaden. Om våra experter misstänker brott mot konkurrenslagstiftningen förs ärendet till kännedom för bolagets direktör för juridiska ärenden.