Ansvarsrapport

Besparingar för samhället

Hansels mål, besparingar för staten, är ansvarsfullt. Enligt en undersökning utförd av Helsingin kauppakorkeakoulu (Karjalainen et al. 2008)1  ger en centraliserad verksamhetsmodell inom upphandlingar staten betydande kostnadsbesparingar, på 20–25 procent, jämfört med ett decentraliserat upphandlingsväsende.

Genom att dra nytta av den modell som läggs fram i undersökningen och Hansels potentialberäkning rörande ramavtalen var kostnadsbesparingarna som uppnåddes genom samordnade upphandlingar cirka 247 miljoner euro år 2014.

I takt med att verksamheten effektiviserats har Hansel kunnat sänka de serviceavgifter som tas ut av avtalsleverantörerna. För närvarande kan serviceavgiften uppgå till högst 1,5 procent. Den genomsnittliga serviceavgiften år 2014 var 1,19 procent.

Hansels verksamhetsmodell

liiketoimintamalli_1 liiketoimintamalli_2 liiketoimintamalli_3 liiketoimintamalli_4 liiketoimintamalli_mobiili_1 liiketoimintamalli_mobiili_2 liiketoimintamalli_mobiili_3 liiketoimintamalli_mobiili_4

liiketoimintamalli

Hansels skatteavtryck

Hansel redovisade för första gången sitt skatteavtryck i ansvarsrapporten. Redovisningen av skatteavtrycket bygger på anvisningen från statsrådets avdelning för ägarstyrning från den 1 oktober 2014 om redovisning av landsspecifika skatter för bolag med statligt majoritetsägande.

Hansel bedriver ingen verksamhet utomlands, och därmed betalas alla skatter i Finland i enlighet med gällande lagar. Hansels skatteärenden sköts av ekonomiavdelningen under verkställande direktören, och Hansel har ingen särskild skattestrategi eller skatteplan.

År 2014 hade Hansel 1 626 449,41 euro i mervärdesskatt att redovisa och 59 855,52 euro i samfundsskatt. År 2014 hade Hansel en förskottsinnehållning på 1 607 314,51 euro.

Hansel fick inget statligt stöd under 2014.

1I undersökningen användes Hansels siffror för samordnade upphandlingar från 2006. I undersökningen konstaterade man att de realiserade kostnadsbesparingarna för 2006 uppgick till cirka 95 miljoner euro. Om alla potentiella samordnade upphandlingar gjordes helt centralt skulle denna siffra enligt undersökningen kunna öka till 25,7 procent. Denna siffra betraktades som ett så kallat teoretiskt maximum för kostnadsbesparingarna till följd av den centraliserade verksamhetsmodellen, då man inte höll det för troligt att man skulle kunna uppnå en hundraprocentig användningsgrad. Ett realistiskt mål var enligt undersökningen en användningsgrad på 80 procent.