Ansvarsrapport

Strategi och vision

Hansels vision är att vara en effektiv motor för statens upphandlingsverksamhet. Bolagets strategiska mål är att anta en starkare roll i att utveckla statskoncernens upphandlingsväsende och bedriva ett aktivt samarbete med aktörer inom statskoncernen.

Vi vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av experttjänster inom upphandlingar och införa elektroniska upphandlingsverktyg. Under den här strategiperioden fokuserar vi dessutom på samarbetet med kunder och leverantörer och övervakningen av avtal samt att utveckla personalens kompetens.

Den femåriga strategin trädde i kraft i början av år 2013. Hansels styrelse konstaterade i mellanutvärderingen av strategin i oktober 2014 att genomförandet av strategin har gått enligt planerna.

I samband med mellanutvärderingen konstaterades det också att det inte har skett några betydande förändringar i Hansels verksamhetsmiljö efter att strategiperioden inletts som skulle kräva en justering av strategin.

Vision 2017: Motor för statens effektiva upphandlingsverksamhet

visio_1 visio_2 visio_3 visio_4

visio_2017

Ansvarsperspektiven spelar en betydande roll i bolagets strategi. Ansvarsfullhet främjas i synnerhet genom att man ställer särskilda krav på ansvarsfullhet vid upphandlingarna via ramavtalen.

Inom Hansels egen verksamhet är ansvarsperspektiven kopplade till en minskning av miljöpåverkan, god ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning, att säkerställa personalens välbefinnande på arbetsplatsen samt att utveckla kund- och leverantörsnöjdheten.

Risker och riskkontroll

Riskerna förknippade med Hansels verksamhet behandlas i samband med det årliga strategiarbetet. Utöver den vanliga riskkartläggningen gör bolaget med några års mellanrum en mer omfattande riskanalys tillsammans med en riskhanteringsexpert.

På det stora hela kan man konstatera att Hansels mest centrala risker är kopplade till avtalen och i synnerhet till upphandlingen av avtal.

Den senaste riskkartläggningen blev färdig i februari 2013. I den identifierades 27 risker, som bedömdes enligt omfattning av konsekvenserna av risken och dess sannolikhet. Utifrån det placerades riskerna in i en så kallad riskmatris.

För varje risk utvärderades orsak- och verkansamband samt åtgärder för att minska risken. Exempel på risker är ändringar i lagstiftning och rättspraxis, stora skadestånd eller påföljdsavgifter samt risker kopplade till tillgången på personal och arbetshälsa.

En särskild risk förknippad med ramavtalet Elektricitet gäller statens elderivat, som är på ett clearingkonto i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Detta förklaras mer ingående i not 5.1 till bokslutet, Säkerheter och ansvar.