Ansvarsrapport

Styrning av ansvarsfullheten

Beaktande av ansvarsaspekter i samordnade upphandlingar har under de senaste åren fått en allt större betydelse. Hansels ansvarsarbete styrs via bolagets normala ledningssystem.

Ansvarsfullhet uppmärksammas överallt inom företagets verksamhet. I enlighet med de statliga riktlinjerna tar vi hänsyn till hur man beaktar aspekter i anslutning till miljöansvaret samt den sociala och ekonomiska ansvarsfullheten i våra avtal.

Hansel kontrollerar regelbundet avtalsleverantörernas förmåga att klara av sina uppgifter som leverantörer i statsförvaltningens anskaffningar och vi är engagerade i att bekämpa den gråa ekonomin.

Ansvarsgruppen har en betydande roll

När det gäller ansvarsarbetet har bolagets ansvarsgrupp, bestående av experter från olika områden inom Hansel, en central roll. Gruppen består av åtta medlemmar och den möts regelbundet.

Ansvarsgruppen utvecklar och förankrar ärenden i anslutning till ansvarsfullhet och informerar om dessa. Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang och utbildningar för intressegrupper, där man tar upp frågor kopplade till ansvar.

Medlemmarna i ansvarsgruppen har också bedrivit samarbete med ansvarsexperter på upphandlande enheter i de övriga nordiska länderna. Målet med samarbetet är att dela information och lärande av best practices-typ, i synnerhet frågor som har med socialt ansvar att göra.

Dessutom har medlemmarna i ansvarsgruppen hållit föredrag om ansvarsarbetet inom Hansel på exempelvis evenemang inom kundorganisationerna. Vi har även planerat en utbildningsdag inriktad på ansvarsfullhet, som det är meningen att man ska organisera tillsammans med Centralen för förvaltningsutveckling (HAUS).

Intern revision

Hansels styrelse beslutade i slutet av 2013 att man skulle etablera en funktion för intern revision. Den har till uppgift att stödja styrelsen och verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och styrelsens arbetsordning samt ha hand om de övriga uppgifter inom intern revision och riskhantering som ges av verkställande direktören och styrelsen. Internrevisionen rapporterar till styrelsen.

Det beslutades år 2014 att den interna revisionen skulle utlokaliseras på revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Styrelsen beslutade att Hansels etiska anvisningar och informationssäkerheten skulle granskas under 2014. Granskningen av de etiska anvisningarna var rådgivande och i samband med granskningen utökades företagets etiska anvisningar. Vid granskningen av informationssäkerheten fokuserade man på riskhanteringen inom informationssäkerhet.