Ansvarsrapport

Väsentlighetsanalys för ansvarsfullhet

Väsentlighetsanalysen är utgångspunkten för ansvarsarbetet. De centrala ansvarsfrågorna i Hansels verksamhet presenteras i matrisen nedan, som uppdaterades av ansvarsgruppen år 2013.

Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. I definitionsarbetet har man uppmärksammat bolagets värderingar, trender i verksamhetsklimatet samt målen i bolagets strategi och de åtgärder som följer på dessa. Även statliga anvisningar och principbeslut som berör Hansel har påverkat innehållet i väsentlighetsanalysen.

Resultaten från kund- och leverantörsnöjdhetsenkäterna, rapporter utarbetade av ansvarsgruppen, återkoppling från kunder och leverantörer samt enkäter om personalens tillfredsställelse har också uppmärksammats i analysen.

De punkter som presenteras i väsentlighetsmatrisen har kopplats samman med de identifierade trenderna genom färgkoder. Utöver megatrenderna som är kopplade till Hansels verksamhet har man på bilden markerat de aspekter som handlar om Hansel som ansvarsfull arbetsgivare. Vilka aspekter som tas upp i ansvarsrapporten fastställs utifrån de megatrender som påverkar väsentlighetsdefinitionen och bolagets verksamhet.

Hansels väsentlighetsmatris 2014