Ansvarsrapport

Våra gemensamma värderingar

Hansels företagskultur bygger på värderingar som påverkar allt vi gör. Hansel är en expertorganisation som använder sin gemensamma värdegrund som verktyg i ledarskapet. Gemensamt sammanställda och väl förankrade värderingar är ett bra sätt att bygga upp företagskulturen och utveckla arbetsgemenskapen.

Under 2014 fördes det en omfattande diskussion om värderingar på Hansel, med målet att utmana de befintliga värderingarna och vid behov förnya dem. Alla medarbetare på Hansel var välkomna att delta i diskussionerna om värderingarna, som man förde inom många olika forum under cirka ett halvårs tid.

Aktiva diskussioner

Återkoppling om värderingarna samlades in på många olika sätt. De livliga diskussionerna påbörjades på en mikrobloggtjänst och i andra etappen samlade man in återkoppling med hjälp av en elektronisk värderingsenkät riktad till personalen.

Med utgångspunkt i resultaten av dessa kunde man se att de befintliga värderingarna – samarbete, expertis och ansvarsfullhet – var väl förankrade och huvudsakligen sågs som passande för Hansel. I återkopplingen kom det också fram önskemål om förnyelse, för att få värderingarna att i ännu högre grad motsvara företagets verksamhet.

Hela personalen deltog i arbetet med värderingarna på Hansel en sommardag, då man i smågrupper kom med värderingsförslag, både om nya värderingar och nya servicelöften.

Värderingar som beskriver Hansel

Den breda diskussionen ledde till att man gjorde förändringar i värderingarna. ”Ansvarsfull expert” och ”effektiv samarbetspartner” valdes till nya värderingar. Värderingarna är starkt närvarande i samarbetet mellan kunder och leverantörer och man tar även hänsyn till dem i det interna arbetet vid Hansel.

hanselin_arvot

hanselin_arvot_mobiili