År 2014

Noter till bokslutet

1. Bokslutsprinciper

1.1 Uppskattningsprinciper

  • Driftsegendomens balansvärden är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med planerade avdrag.
  • Maskiner och inventarier avskrivs som 25 % utgiftsrest.
  • ADB-licenser avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.
  • Andra långtidsverkande utgifter avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.

Valutabelopp

Utrikes fordringar och skulder är uppskattade enligt Europeiska centralbankens medelkurs för bokslutsdagen.

1.2 Bokslutens jämforelse

Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2013 och 2014.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och personalens antal i medeltal 2014 2013
Löner –4 855 736,95 –4 542 946,91
Verkställande direktörens och styrelsens löner och arvoden –280 681,54 –292 023,85
Pensionskostnader –928 991,48 –885 687,39
Andra lönebikostnader –246 790,35 –228 117,48
Personalkostnader totalt –6 312 200,32 –5 948 775,63
Naturaförmånernas sammanlagda värde 78 948,62 74 476,92
Personalens antal
I slutet av räkenskapsperioden 77 73
I medeltal under räkenskapsperioden 75 71
2.2 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Användningsrätt till ADB-program –18 832,27 –33 371,43
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier –29 323,18 –18 326,33
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –48 155,45 –51 697,76
2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter
Administrativa utgifter –1 344 207,55 –1 110 467,76
Utgifter för lokal –576 646,48 –634 965,19
Telefon, ADB- och kontorsutgifter –461 393,62 –459 886,81
Marknadsföringskostnader –101 515,05 –90 916,31
Resekostnader –87 524,68 –63 246,97
Representationskostnader –4 213,82 –4 475,23
Övriga kostnader från affärsverksamheten –156 374,64 –143 207,67
Övriga utgifter totalt –2 731 875,84 –2 507 165,94
2.4 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 18 604,05 94 935,55
Valutakursvinster 18,84 38,75
Övriga intäkter från värdepapper 38 817,69 2 920,38
Finansiella intäkter totalt 57 440,58 97 894,68
Finansieringskostnader
Räntekostnader –679,86 –165,99
Valutakursförluster –15,46 –5,64
Garantiprovision 0,00 –10 652,04
Övriga kostnader för värdepapper –364,78 –189,53
Finansieringskostnader totalt –1 060,10 –11 013,20
2.5 Arvoden till revisor
Revisionsarvode –26 080,49 –29 831,62
Övriga arvoden –26 701,98 –15 738,00
Arvoden till revisor totalt –52 782,47 –45 569,62
3. Noter till balansräkningens aktiva 2014 2013
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1. 387 410,21 366 521,38
Räkenskapsperiodens påslag 0,00 20 888,83
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12. 387 410,21 387 410,21
Upplupna avskrivningar 1.1. –340 737,24 –307 365,81
Räkenskapsperiodens avskrivningar –18 832,27 –33 371,43
Upplupna avskrivningar 31.12. –359 569,51 –340 737,24
Balansvärde 31.12. 27 840,70 46 672,97
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1. 733 909,18 723 699,17
Räkenskapsperiodens påslag 62 966,45 10 210,01
Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12. 796 875,63 733 909,18
Upplupna avskrivningar 1.1. –678 725,53 –660 399,20
Räkenskapsperiodens avskrivningar –29 323,18 –18 326,33
Upplupna avskrivningar 31.12. –708 048,71 –678 725,53
Balansvärde 31.12. 88 826,92 55 183,65
Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.
3.2 Långfristiga fordringar
Övriga fordringar
Säkerhetsdeposition 950 370,67 889 887,79
Långfristiga fordringar totalt 950 370,67 889 887,79
3.3 Övriga fordringar
Reseförskott 7 714,44 17 309,85
Övriga fordringar totalt 7 714,44 17 309,85
3.4 Resultatregleringar
Bankkontots ränteperiodisering (december) 0,00 157,75
Periodisering av utgifterna 83 330,66 51 954,02
Pensionsförsäkringskostnader 6 041,00 0,00
Resultatregleringar totalt 89 371,66 52 111,77
3.5 Finansiella värdepapper Bokvärde Bokvärde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 1 969 090,75 1 977 245,20
Finansiella värdepapper totalt 1 969 090,75 1 977 245,20
Marknadsvärde Marknadsvärde
Fondandelar 2 145 967,15 2 024 770,42
4. Noter till balansräkningens aktiva 2014 2013
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Aktiekapital 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Bundet eget kapital totalt 12 500 000,00 12 500 000,00
Eget fritt kapital
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 2 548 359,89 2 352 945,42
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 2 548 359,89 2 352 945,42
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 235 252,74 195 414,47
Eget fritt kapital totalt 2 783 612,63 2 548 359,89
Eget kapital totalt 31.12 15 283 612,63 15 048 359,89
4.2 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlön med sociala avgifter 714 457,50 682 628,73
Löneskulder med sociala avgifter 680 000,00 570 355,94
Betalninsskuld på pensionsförsäkring 0,00 9 972,00
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 12 017,26 5 718,13
Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden 70 513,15 78 310,26
Resultatregleringar totalt 1 476 987,91 1 346 985,06
5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter
5.1 Depositioner och ansvar
Övriga egna depositioner
Hyresdepositioner under ett år 662 428,20 661 968,60
Hyresdepositioner över ett år 2 108 924,00 2 852 512,59
Garantin för Nasdaq OMX Stockholm Ab 44 390 393,00 53 389 679,00
Säkerheter för Nasdaq OMX Stockholm Ab 950 370,67 889 887,79
Leasing-ansvar under ett år 160 379,71 67 220,81
Leasing-ansvar över ett år 246 891,21 64 734,02
Depositioner och ansvar totalt 48 519 386,79 57 926 002,81

Strukturen på ramavtalet Statens el ändrades år 2013. Clearingkontot för handeln med elderivat är i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Hansel var tvunget att göra garantiinsättningar på Nasdaq för att öppna kontot (31.12.2014 var garantibeloppet totalt 950 370,67 euro). Garantibeloppet kontrolleras av Nasdaq var tredje månad.

Hansel Ab har ett limitavtal med Pohjola Bank Ab om en bankgaranti på maximalt 75 miljoner euro, varav 50 miljoner euro fanns tillgängliga vid tidpunkten för bokslutet som prissäkring i elupphandling. Av garantin var 44 390 393,00 euro i bruk den 31.12.2014, vilket motsvarar Hansels ansvarsförbindelser för Nasdaq. Motsäkerheten för Hansels bankgaranti från Pohjola Bank är en statsborgen med proprieborgen på max 150 miljoner euro för prissäkring av el (Verkställighetsbeslut FM/1805/02.04.06/2013).

Handeln med elderivat är ur Hansels perspektiv en genomgångspost utan resultatpåverkan. Resultatet av derivathandeln debiteras eller krediteras kunderna som sådant. Beslut om strategin för elupphandling fattas av finansministeriet. De säkringspolitiska riktlinjerna enligt strategin beslutas i styrgruppen för statens elupphandling, som tillsatts av finansministeriet. Beslut om säkringspolitiken fattas av finansministeriet på förslag av styrgruppen för statens elupphandling. Styrgruppen för statens elupphandlings mandat löpte ut den 31.12.2014. Den av Hansel konkurrensutsatta portföljförvaltaren fattar beslut om enskilda säkringstransaktioner och när de sker. I enlighet med säkringspolitiken har säkringsförbindelser ingåtts ända till år 2019.

Från och med början av 2015 har gruppens namn ändrats till uppföljningsgruppen för statens elupphandling och det beslutades att den skulle ha sin mandatperiod 1.1.2015–31.12.2016. Uppföljningsgruppen har till uppgift att ansvara för uppföljningen av statens elupphandling och vid behov komma med förslag till finansministeriet om hur man kan utveckla elupphandlingen. Uppföljningsgruppen rapporterar om läget för statens elupphandling en gång om året till statens upphandlingsväsendes delegation samt vid behov till finansministeriets ledning.

Myndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority), som lyder under Europeiska unionen, har kommit med EMIR-förordningen (European Market Infrastructure Regulation), som bland annat gäller derivat. Enligt förordningen kommer det inte längre vara möjligt att använda bankgarantier som säkerhet vid derivathandel efter mars 2016. Olika instanser i de nordiska länderna försöker att få en ändring på detta krav; bland annat Nasdaq bedriver ett lobbyarbete i frågan. Läget är fortfarande oklart, men det är möjligt att även Hansel tvingas ändra garantierna för derivaten i framtiden.

5.2 Oavslutade rättegångar

Hansel Ab hade i slutet av år 2014 tre rättegångar i marknadsdomstolen och två i högsta förvaltningsdomstolen rörande upphandlingar. År 2014 fick bolaget sex avgöranden från marknadsdomstolen, varav två besvär avslogs, två lämnades oprövade och ett fall avslutades. En domstolsbehandling ledde till att ett upphandlingsbeslut upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen kom under 2014 med ett beslut om förfallande, då Hansel Ab drog tillbaka sitt besvär.