År 2014

Finansieringsanalys

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Vinst (förlust) före extraordinära poster  (+/–) 295 108,26 259 553,23
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Planenliga avskrivningar 48 155,45 51 697,76
Finansiella intäkter och utgifter –56 380,48 –86 881,48
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 286 883,23 224 369,51
Förändring av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag –702 504,09 –2 744 546,72
Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag 98 462,64 296 951,91
Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter –317 158,22 –2 223 225,30
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader –1 060,10 –11 013,20
Erhållna räntor 57 623,55 160 568,97
Betalda direkta skatter (–) –64 138,76 –160 488,46
Kassaflöde före extraordinära poster –324 733,53 –2 234 157,99
Affärsverksamhetens kassaflöde (A) –324 733,53 –2 234 157,99
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) –62 966,45 –31 098,84
Investeringarnas kassaflöde (B) –62 966,45 –31 098,84
Finansieringens kassaflöde:
Finansieringens kassaflöde (C) 0,00 0,00
Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) –387 699,98 –2 265 256,83
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 12 348 960,64 14 614 217,47
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 11 961 260,66 12 348 960,64
–387 699,98 –2 265 256,83
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut innehåller tidsbundna depositioner, för vilka det finns hävningsrätt 0,00 3 309 149,59