År 2014

Balansräkning

AKTIVA 31.12.2014 31.12.2013
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 27 840,70 46 672,97
27 840,70 46 672,97
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 88 826,92 55 183,65
88 826,92 55 183,65
Bestående aktiva totalt 116 667,62 101 856,62
Rörliga aktiva
Långfristiga fordringar
Övriga fordringar 950 370,67 889 887,79
950 370,67 889 887,79
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar 4 276 982,69 3 662 808,93
Övriga fordringar 7 714,44 17 309,85
Resultatreglering 89 371,66 52 111,77
4 374 068,79 3 732 230,55
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 1 969 090,75 1 977 245,20
1 969 090,75 1 977 245,20
Kassa och bank 9 992 169,91 10 371 715,44
Rörliga aktiva totalt 17 285 700,12 16 971 078,98
SUMMA AKTIVA 17 402 367,74 17 072 935,60
PASSIVA 31.12.2014 31.12.2013
Eget kapital
Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00
Tidigare räkenskapsperioders resultat 2 548 359,89 2 352 945,42
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 235 252,74 195 414,47
Eget kapital totalt 15 283 612,63 15 048 359,89
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Leverantörsskulder 160 521,94 217 094,56
Övriga skulder 481 245,26 460 496,09
Resultatregleringar 1 476 987,91 1 346 985,06
2 118 755,11 2 024 575,71
Främmande kapital totalt 2 118 755,11 2 024 575,71
SUMMA PASSIVA 17 402 367,74 17 072 935,60