År 2014

Resultaträkning

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Omsättning 9 268 028,11 8 678 709,08
Affärsrörelsens övriga intäkter 62 931,28 1 602,00
Personalkostnader –6 312 200,32 –5 948 775,63
Avskrivningar och nedskrivningar –48 155,45 –51 697,76
Affärsverksamhetens övriga kostnader –2 731 875,84 –2 507 165,94
Rörelsevinst (-förlust) 238 727,78 172 671,75
Finansiella intäkter och kostnader 56 380,48 86 881,48
Vinst (förlust) före extraordinära poster 295 108,26 259 553,23
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 295 108,26 259 553,23
Inkomstskatter –59 855,52 –64 138,76
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 235 252,74 195 414,47