År 2014

Styrelsens förslag om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 235 252,74 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och räkenskapsperiodens resultat redovisas mot eget kapital på kontot Tidigare räkenskapsperioders resultat.

Styrelsen och revisorerna

Vid Hansels ordinarie bolagsstämma 11.4.2014 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, ordförande
  • Personalchef Selena Savo, finansministeriet, vice ordförande
  • Överdirektör Rami Metsäpelto, Trafikverket, styrelseledamot
  • FM Tiina Lukkari, styrelseledamot
  • Kundchef Panu Kilpinen, Hansel Ab, medlem, personalens representant

Styrelsen sammanträdde sammanlagt åtta gånger under 2014.

Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab och till huvudansvarig revisor har samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel.