År 2014

Personalen och organisationen

Hansel hade sammanlagt 77 anställda 31.12.2014 (73 anställda 31.12.2013, 71 anställda 31.12.2012). Det genomsnittliga antalet anställda år 2014 var 75 personer (71 anställda år 2013, 69 anställda år 2012). Andelen kvinnor i personalen var 57 procent och i bolagets ledningsgrupp 60 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. I slutet av räkenskapsperioden var 96 procent av anställningarna varaktiga anställningsförhållanden (98 procent år 2013, 94 procent år 2012).

57,5 procent av de anställda hade högre högskoleexamen och 13,8 procent lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Utbildning på gymnasienivå hade sammanlagt 18,7 procent och 10,0 procent av de anställda saknade yrkesexamen. Alla fast anställda i bolaget omfattas av resultatpremiesystemet.

Under år 2014 anställde bolaget 11 nya medarbetare, varav sex på viss tid. Under året lämnade tio medarbetare bolaget. Av dem sade fyra upp sig, fem hade ett visstidsavtal som löpte ut och en gick i pension.

Hansels strategi för utveckling av personalens kompetens fortsatte enligt planen under 2014. Utbildningsprogrammet som byggdes med utgångspunkt i resultaten av kompetenskartläggningen, den så kallade Hansel-Akademin 2014–2016, startade i augusti. Målet är att utöka bolagets kompetenskapital och göra det mångsidigare. Som samarbetspartner valdes Villmanstrands tekniska universitet.

En arbetshälsoenkät genomfördes på Hansel andra halvåret 2014. Enligt den är personalens välbefinnande på en bra nivå, betyget var 3,8 på en skala mellan 1 och 5 (3,7 år 2012). Chefsarbetet mäts bland annat som en del av arbetshälsoenkäten och det utvecklas med utgångspunkt i resultatet av enkäten. Det anordnas regelbundet utbildning för cheferna i anslutning till chefsarbetet.

När det gäller resultatpremier följer Hansel det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Hållbar utveckling, miljöfaktorer och grå ekonomi

Ansvarsfullhet och bekämpning av den gråa ekonomin har blivit allt viktigare aspekter inom offentliga upphandlingar. Hansel följer i sin verksamhet principerna för ansvarsfullhet i enlighet med statsrådets riktlinjer. Ansvarsrapporteringen har gjorts till en bestående del av bolagets årliga rapportering och i rapporten redogörs i detalj för åtgärderna inom ansvarsfullhet.