År 2014

Översikt över händelser år 2014

Hansels uppgift är att öka produktiviteten för statens upphandlingsväsende och år 2014 var andra året på strategiperioden 2013–2017. Hansels strategiska mål är att anta en starkare roll i att utveckla statskoncernens upphandlingsväsende och bedriva ett aktivt samarbete med aktörer inom koncernen. Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av experttjänster inom upphandlingar och införa elektroniska upphandlingsverktyg. Under strategiperioden fokuserar vi dessutom på samarbetet med kunder och leverantörer och övervakningen av avtal samt på att utveckla personalens kompetens.

I samband med strategins mellanutvärdering i oktober 2014 konstaterades att det inte har skett några betydande förändringar i verksamhetsmiljön eller ägarens förväntningar som skulle kräva förändringar i strategin för år 2017. Strategiperioden som inleddes år 2013 har utvecklats enligt planen. Till vissa delar har den gått framåt snabbare än planerat, medan exempelvis den elektroniska upphandlingslösningen har gått framåt långsammare än planerat på grund av behandlingen i marknadsdomstolen.

De nya upphandlingsdirektiven som trädde i kraft i början av 2014 innebär förnyelser för de upphandlande enheterna. De centrala målen i direktiven är att förnya och modernisera regelverket, effektivisera användningen av offentliga medel, förbättra små och medelstora företags möjligheter att delta samt att främja hänsynen till sociala perspektiv. Direktiven ska träda i kraft på nationell nivå senast den 18.4.2016. Hansels verkställande direktör deltar i beredningsarbetet inför den nya nationella upphandlingslagstiftningen i en styrgrupp utsedd av arbets- och näringsministeriet och direktören för juridiska ärenden är med i lagberedningsgruppen samt sekretariatet.

Förnyelsen av upphandlingslagstiftningen har stor påverkan på Hansels verksamhet. Några av de förändringar som är viktigast för Hansels ställning och uppgifter handlar om funktionen för samordnade upphandlingar och definitionen av stödfunktionerna inom upphandlingar, gränsöverskridande samordnade upphandlingar samt förnyelser som berör ramavtalen. Centrala förändringar som påverkar upphandlingarna är bland annat förändringar i förfaringssätten i upphandlingsmetoderna, förändringar av de elektroniska informationsutbytesförfarandena, skyldighet att fördela upphandlingar, skyldigheter förknippade med avtalsförändringar samt åtskilliga förändringar i upphandlingsprocessens gång. I den nya lagstiftningen betonas horisontell politik, som att exempelvis följa förpliktelserna enligt miljö-, social- och arbetslagstiftningen, bekämpa den grå ekonomin samt stärka de små och medelstora företagens ställning. Dessutom blir internationella samordnade upphandlingar möjliga i EU-området i och med lagreformen.

Digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter för Hansel. Bolagets it-infrastruktur byggs för närvarande upp i en riktning som innebär att man kan minska andelen manuellt arbete ytterligare. Med olika tjänstelösningar strävar man efter att ha informationen på ett och samma ställe, där den finns tillgänglig att använda i flera olika kanaler. Den tilltagande automatiseringen kommer att utnyttjas ännu mer i kund- och leverantörssamarbetet, övervakningen av avtal och rapporteringen om projekt. Ett beslut om anskaffning av ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem har fattats och man förbereder inför att börja använda systemet. Systemet kommer först att införas på Hansel och därefter utvidgas användningen till kunderna.

Hansel fortsätter enligt bolagets strategi att utöka experttjänsterna inom upphandlingar betydligt. Experttjänsternas andel av omsättningen år 2014 var sju procent, men ökningen jämfört med föregående år var 82 procent och den landade på 671 000 euro (368 000 euro år 2013). År 2014 var Hansels största kunder inom experttjänster Statskontoret, Rättsregistercentralen, Polisstyrelsen och Trafikverket. Betydande projekt var bland annat upphandlingen av ett informations- och ärendehanteringsystem för Statskontoret, upphandlingen av ett kundinformationssystem för Rättsregistercentralen samt upphandlingen av ett datasystem för underhåll av trafikleder för Trafikverket. År 2014 deltog Hansel i 86 kundspecifika upphandlingar och värdet på dessa upphandlingar motsvarar cirka 230 miljoner euro. En del av upphandlingarna är viktiga för samhället och därför särskilt intressanta för Hansels medarbetare.

Finansministeriet lät utföra en omfattande utvärdering av den aktuella situationen för statens upphandlingsväsende år 2013 och utifrån den inleddes statens upphandlingsväsendes utvecklingsprojekt, (HANKO-projektet) i augusti 2014. Projektet löper ut den 29.1.2016. Projektet är indelat i fyra utvecklingsområden, i vilka målet bland annat är att stärka och förtydliga styrningen och organiseringen av statens upphandlingsväsende, öka målmedvetenheten för och uppföljningen av upphandlingarna, förbättra avtalshanteringen, leverantörssamarbetet och reglerna samt utveckla upphandlingskompetensen. Hansel deltar med en betydande arbetsinsats i projektet.

En företrädare för Hansel har deltagit i Delegationen för statens upphandlingsväsende i vilken det ingår företrädare för alla statliga förvaltningsområden samt från universitetssektorn. Delegationen har till uppgift att bland annat följa upp att besparingsmålen för statens upphandlingsväsende i regeringsprogrammet uppnås, bidra till att målen på koncernnivå uppnås i praktiken och främja spridning av bästa praxis. Delegationen har tillsatts av finansministeriet.

I slutet av år 2014 fattade Hansels styrelse ett beslut om att sänka serviceavgiftsprocenten för flera ramavtal. Genom att sänka serviceavgifterna närmar sig den genomsnittliga serviceavgiften på Hansel en procent, vilket är bolagets långsiktiga mål. Sänkningen av serviceavgiftsprocenten äventyrar inte bolagets finansiella ställning.

Hansels styrelse beslutade i december 2013 att man skulle etablera en funktion för intern revision, som rapporterar direkt till styrelsen. Den interna revisionen har till uppgift att stödja styrelsen och verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och styrelsens arbetsordning samt ha hand om de övriga uppgifter inom intern revision och riskhantering som ges av verkställande direktören och styrelsen. Funktionen infördes år 2014 och lades ut på en extern tjänsteleverantör. År 2014 genomfördes interna kontroller av de etiska anvisningarna och datasäkerheten.

Hansel hade i slutet av år 2014 tre rättegångar i anslutning till upphandlingar i marknadsdomstolen och två i Högsta förvaltningsdomstolen. År 2014 fick bolaget sex avgöranden från marknadsdomstolen, varav två besvär avslogs, två lämnades oprövade och ett fall avslutades. En domstolsbehandling ledde till att ett upphandlingsbeslut upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen fattade ett beslut om förfallande år 2014, då Hansel Ab drog tillbaka sitt besvär.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.