År 2014

Risker och riskkontroll

Hansels risker är särskilt förknippade med upphandlingen av ramavtal och avtalshanteringen. Hansel minskar riskerna förknippade med upphandlingarna genom att upprätthålla goda kunskaper om upphandlingslagstiftningen och genom att följa bolagets upphandlingsprocess. Bolaget har interna anvisningar och ett internt kvalitetssäkringssystem för upphandling till sitt förfogande. En särskild risk förknippad med ramavtalet Elektricitet gäller statens elderivat, som är på ett clearingkonto i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Detta förklaras mer ingående i not 5.1 till bokslutet, Säkerheter och ansvar.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Kontrollen av avtalsleverantörerna fortsätter under hela avtalsperioden. På bolaget genomför man regelbundet tillsammans med en riskhanteringsexpert ett projekt för identifiering av de största riskerna. Närmare information om resultaten finns i ansvarsrapporten.