År 2014

Verksamheten inom inköpscentralen

Hansel Ab är statens inköpscentral vars mål är att uppnå inbesparingar för staten genom att konkurrensutsätta och administrera ramavtal gällande tjänster och produkter. Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen som rör Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt andra statliga enheter.

Hansels kunder kan göra upphandlingar utan separat konkurrensutsättning genom att ansluta sig till ramavtal som bolaget administrerar. Samordnade upphandlingar som genomförts via ramavtal inbringar betydande inbesparingar för staten både då det gäller processkostnader för upphandlingar och priser. Utöver ramavtal erbjuder Hansel experttjänster inom upphandlingar åt sina kunder.

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och jämlikt bemötande av leverantörerna under anbudsförfarandena. Hansels mål är också att främja konkurrensen och ordna upphandlingarna så att marknaden fungerar effektivt. Hansel är ett helt statsägt icke vinstdrivande aktiebolag som är underställt finansministeriets ägarstyrning. Bolaget finansierar huvudsakligen sin verksamhet genom en serviceavgift som tas ut av leverantörerna, som bygger på de anskaffningar som gjorts. För närvarande får serviceavgiften högst uppgå till 1,50 procent, och den genomsnittliga serviceavgiften år 2014 var 1,19 procent (1,19 procent även år 2013).