År 2014

Bolagets ekonomiska läge och verksamhetens nyckeltal

Under 2014 gjordes samordnade upphandlingar via Hansels ramavtal för sammanlagt 715 miljoner euro (695 miljoner år 2013). Jämfört med året innan var ökningen 20 miljoner euro, det vill säga 2,8 procent.

I euro var ökningen kraftigast inom upphandling av IT-tjänster, material- och fastighetsförvaltning och IT-utrustning. I jämförelse med föregående år sjönk upphandlingarna inom energi, organisations- och personalutveckling samt kontor.

Bolagets omsättning år 2014 var sammanlagt 9,3 miljoner euro (8,7 miljoner euro år 2013). Omsättningen bestod av serviceavgifter för ramavtalsförsäljningen på 8,5 miljoner euro (8,3 miljoner euro 2013), experttjänster inom upphandlingar 671 000 euro (368 000 euro 2013) och övriga experttjänster 89 000 euro (58 000 euro år 2013).

Bolagets ekonomiska läge är starkt. Redovisningsperiodens resultat uppgick år 2014 till 235 000 euro (195 000 euro 2013). Balansomslutningen 31.12.2014 var 17,4 miljoner euro (17,1 miljoner euro år 2013) och de likvida medlen uppgick till 12,0 miljoner euro (12,3 miljoner euro år 2013).

Ekonomiska nyckeltal för verksamheten

2014 2013 2012 2011 2010
Samordnade upphandlingar, t€ 714 584 694 990 686 976 675 558 553 345
Omsättning, t€ 9 268 8 679 8 468 8 263 8 059
Rörelsevinst, t€ 239 173 589 918 1 327
och dess andel av omsättningen, % 2,6 2,0 7,0 11,1 16,5
Räkenskapsperiodens vinst, t€ 235 195 602 850 1 210
Balansomslutning, t€ 17 402 17 073 16 677 17 494 15 182
Eget kapital, t€ 15 284 15 048 14 853 14 251 13 401
Soliditet, % 87,8 88,1 89,1 87,5 88,3
Personal i slutet av räkenskapsperioden 77 73 71 66 57